Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

Liquidació del pressupost econòmic per programes

Aquest conjunt de dades inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l’Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria

Llistat d’ítems de transparencia

És el llistat dels ítems de transparència que indiquen als ens locals les obligacions de publicitat activa derivades de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència.
caCA
Boton9