Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

0-DEUTE PÚBLIC ⇒

Polítiques de despesa Import Ciutadà
01 - Deute públic 2422431.60 € 93.42 €
Total 2422431.60 € 93.42 €

0-DEUTE PÚBLIC ⇒ 01-DEUTE PÚBLIC  ⇒

2-ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL ⇒ 22-ALTRES PRESTACIONS  ECONÒMIQUES A FAVOR D’EMPLEATS⇒