Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

0-DEUTE PÚBLIC ⇒

Polítiques de despesa Import Ciutadà
01 - Deute públic 1772698.91 € 68.96 €
Total 1772698.91 € 68.96 €

0-DEUTE PÚBLIC ⇒ 01-DEUTE PÚBLIC  ⇒

2-ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL ⇒ 22-ALTRES PRESTACIONS  ECONÒMIQUES A FAVOR D’EMPLEATS⇒

4-ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC ⇒ 42-INDÚSTRIA I ENERGIA⇒

Programa Import Ciutadà
425-Energia
Total

4-ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC ⇒ 45-INFRAESTRUCTURES⇒

Programa Import Ciutadà
454-Camins veinals
Total