Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

0-DEUTE PÚBLIC ⇒

Polítiques de despesa Import Ciutadà
01 - Deute públic 1611817.17 € 62.00 €
Total 1611817.17 € 62.00 €

0-DEUTE PÚBLIC ⇒ 01-DEUTE PÚBLIC  ⇒

2-ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL ⇒ 22-ALTRES PRESTACIONS  ECONÒMIQUES A FAVOR D’EMPLEATS⇒

4-ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC ⇒ 42-INDÚSTRIA I ENERGIA⇒

Programa Import Ciutadà
425-Energia
Total